Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa "የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ" jedhu baasuun ni yaadatama. Ejensii Misoomaafi Manaajimantii Lafa Magaalaa Mattuu Aadde Zeenabaa Yimaam mana jirenyaa maqaa isaanitiin Lakk. Kanneen hojii keessa hin jirre lafa fudhatan kaayyoo fudhataniif dhiisanii kaayyoo biraatiif kanneen oolchan, dalleessanii misooma malee teechisaa waan turaniifi sababoota naannoo faaluutiin tarkaanfiin garaagaraa irratti fudhatamaa tureera. 11/2007Biiroo Industrii fi Misooma magaalaa. Bu'ura labsichaatin ummanni keenya lafa mana jireenyaa miti tan awwaalaa argachuu hin dandeenye. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Wixinee labsii "dantaa addaa" jedhamee bocame kana suphuun hin danda'amu. Qonnaan bultootni Oromoo miliyoonotaan. 163/2003 keewwata 65 (2)tiin Dambii kanatti aanu bahee jira. Heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa Bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argattu seeran akka murta'uu kaa'ee ture. Gamtaan Paarlaamaan Awurooppaa labsii 2016/2520 RSP baaseen mootummaan Itoophiyaa gocha ajjeechaa, hidhaa, ukkaamsaa fi lafaraa buqqisuu bal'inaan ummataa Oromoo irratti raawwataa jiru hatattamaan akka dhaabu gaafateera. 8 gulantaa addunyaa kan kutaa suniif lafa kaayame hin qabdu. 1ffaa 4 (Nifaas silki Laaftoo, Eekkaa, Kolfeefi Gullallee) bara barnootaa 2010 akka saaqamuu danda'amutti baajeta waliigalaa Qr. Onkolooleessa 24/2012 /TOI/ Qindoomina hawaasaa fi qaamolee nageenyaa waliin ta'uun nagaafi tasgabbii waaraa mirkaneessuuf hojjetaa jiraachuu bulchinsi magaalaa Duukkam ibse. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Dabalataaniis hojii humnaa (labour) garaagaraa barbaachuuf gara magaalaatti godaanuun jireenya gadadoo fi hiyyuumaan guuttame jiraachuuf saaxilama. Labsii Qaamota Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuu fi Aangoo fi Hojii Isaanii Murtees-suuf Bahe Lak. Moot ummaan Itiyoophiyaa fi Addi Bilisummaa Oromoo har'a Asmaraatti waliigaltee araaraa walii mallatteessan. Haaluma kanaan Magaalaa Burraayyutti Investaroota 769 galmeeffamanii jiran keessaa 458 hojii keessa jiru. Heera mootummaa biyyattii keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa argachuu qabdu ilaalchisee bal’inni isaa heeran akka murtaa’u ni kaa’a. Itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan raawwii hojii qaama raawwachiistuu naannoo Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii bara baajataa 2012 yaa'ii idilee 10ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaa kaleessa Adoolessa 7,2011 eegalerratti dhiyeessaniiru. pdf: 142/2000. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. 5 MHz) irraa soqi/caqasi. Bilbila: +251115154636. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa "የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ" jedhu baasuun ni yaadatama. 1ffaa 4 (Nifaas silki Laaftoo, Eekkaa, Kolfeefi Gullallee) bara barnootaa 2010 akka saaqamuu danda'amutti baajeta waliigalaa Qr. Seerota sadarkaa naannootti tumaman keessaa Heera mootummaa Naannoo Oromiyaa, Labsii Lafa baadiyaa 130/99, dambii labsii liizii raawwachisuuf bahe lakk. 721/2004 keewwata 33 (2) fi Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya uummata Oromoo saaminsa irraa hambisuuf, fi Oromoon nagaan qee'eef qabeenyaa isaa irratti abba biyyummaa isa akka mirkaneeffatuuf bakka jirru maraa halduree tokko malee maqaa. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta'e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. Diddaan bifa haarawaan labsii muddamsaa wayyaaneen baafateen as eegalame kun Kaaba Oromiyaa godina Kamisees dhaqqabee jira. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa’e ifoome. garri ali dheeraa /tullun ali-dheeraa dheerina kiloomeetira 80 yoo dheeraatuu lafa ganda 2 ta,u uwwisee argama. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. Ummatni poolisaa fi agaazii wayyaaneen bobbaase gootummaan dura dhaabbatee of irraa dhoorkeera; dhoorkaas jira. Magaalaan kun Finfinneerra gara dhihaattii Kiilomeetira 125 fagaattee argaamti. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa'ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay'ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa'eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. 721/2004 tiin jijjiirraan maqaa waan rawwatamuuf kan mormu yoo jiraate guyyaa beeksifni kun bahee jalqabee guyyaa 20 keessati akka dhiyaatu ni beeksifna. Ambo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti aanaa Amboo keessatti argamtu. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta. 213/2011” jedhamee waamamuu ni danda’a. Dhimmi master plaanii magaalaa Finfinnee otuu irratti mari’atamiinii fi furmaata tokko hin argatiin dhimma magaalaalee Oromiyaa fiduun, magaalaalee naannoo Oromiyaatti cehanii labsii kana baasuun, isa karaa master pilaanichaa gochuun isaan danqee ture, harka biraatiin magaalaalee naannoo Finfinnee jiran, Finfinneetti dabaluuf yokaan. Moot ummaan Itiyoophiyaa fi Addi Bilisummaa Oromoo har'a Asmaraatti waliigaltee araaraa walii mallatteessan. 216/2011 keewwata 45 irratti ifatti tumameera. Oolmaa Nageenya Oromiyaa Guyyaa Har’aa (BDhKMNO Onkoloolessa 14/2012) Naannoo keenya keessatti guyyoota darban hiriirrri geggeeffamee ture iddowwan tokko tokkotti qaamolee kaayyoo siyaasaa isaanii galmaan ga’uuf socho’aniin butamee gara walitti bu’insa amantaatti naan’ee rakkoo nageenyaa uumamuun isaa ni beekama. Boodarras mootummaan cehuumsaa hafee gara sirna heeraatti erga jijjiiramee booda heerota mootummaa Federaalaa bara 1987 bahee fi kan Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin irra deebiin hundaa'aniiru. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa,Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii,Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoodha. gov) dhaqii laali. Seenaa Gabaabaa Hundeeffama Komishinii Poolisii Oromiyaa. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Labsii kana boodas miseensota amanamoo wayyaanee kan tahan Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee, Baalee, Arsii, Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessaa murna amanamaa TPLF taheen hojii irraa ari’amaniiru. Qonnaan bultootni Oromoo miliyoonotaan. Hiika Akkataan seensa jeechootaa hiika biraa kan kenisiisuuf yoo ta'ee malee labsii kana kessatti:- 1) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa Taayitaa Bulchiinsa Lafa Baadiyyaa fi Qabeenya. OROMO LIBERATION FRONT Finfinneen Lafa Oromoo ti! (Ibsa ABO) Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. Akka Labsii kanaatti Magaalonni Oromiyaa akka walitti makaman fi Maqaan isaanis akka jijjiramuu danda'u tumamee jira. Dhaabbanni Raadiyoo fi Televizyina Oromiyaa labsii lakkoofsa 164/2003 caffee Oromiyaan mooggafame. Itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan raawwii hojii qaama raawwachiistuu naannoo Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii bara baajataa 2012 yaa'ii idilee 10ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaa kaleessa Adoolessa 7,2011 eegalerratti dhiyeessaniiru. Sagantaalee imaammata misoomaa fi manaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojii irra oolchuudhaaf haala qindaa’een hogganuun barbaachiisaa ta’ee waan argameef;. 179/2005 Labsii Ejansii Misoomaafi Maanaaji-mantii Lafa Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Sagantaalee, imaammata misoomaafi maanaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojiirra oolchuudhaaf haala qindaa'een hogganuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Magaalota naannichaa keessatti sirna. 19) “Lafa” jechuun lafa baadi-yyaa fi magaalaa naannicha keessatti argamu jechu dha. Akka hubatamuuf, yeroo Obbo Elemoo Qilxuu humna hamma tokko fudhatee Oromiyaa dirree bahaa seenu, Addi Bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keeysatti bara 1973 keeysa qaata lafa jala dhooksaan ykn icctiin ijaaramee ture. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. 721/2004 tiin jijjiirraan maqaa waan rawwatamuuf kan mormu yoo jiraate guyyaa beeksifni kun bahee jalqabee guyyaa 20 keessati akka dhiyaatu ni beeksifna. Finfinneen mootummaa naannoo Oromiyaa jala galuu qabdi-Finfinneen lafa Oromooti; magaalaa guddoo Oromiyaati! 7. Oromia National Regional State Laws labsi liisii lafa magaalaa oromia. No cable box required. ”Labsii” jechuun labsii Bulchinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 130/1999 raawwachiisuuf dambii baasuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Itti fayyadama lafa baadiyaa haala…. Oromiyaa Lakk. Mormiin lagannaa gabaa fi tajaajila geejjibaa kun magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bifa walfakkaataan gaggeeffamaa jira. Lafa qonnaa isaa dhabe taanaan oomisha oomishuu hin danda`u. fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. 19) “Lafa” jechuun lafa baadi-yyaa fi magaalaa naannicha keessatti argamu jechu dha. "Lafaa fi Qabeenya Lafaan Walqa-bate" jechuun lafa magaalaa fi qabeenya hin sochoone lafa sana irratti argamu jechu dha. 18) “Lafa Magaalaa” jechuun lafa daangaa bulchiinsa magaalaa keessatti argamu jechu dha. Naannoon Oromiyaa naannoo Tigraayitiin alatti naannolee hafan hundumaa waliin kan wal-daangessitu yemmuu ta’u, bal’inni lafa ishee sikuwera kiloo meetira 363,136 kan ta’ee, naannoo uumamaan badhaatee fi jireenyaaf mijataa kan taate yemmu ta’u, godinaalee 20, bulchinsa Magaalaa 16, Aanolee 349 fi gandoota 7,262 tiin kan caaseffame. Nuti akkuma Shaggar dhufnee kutaa itti-ramadamne seenneen (kutaa 11-ffaa) barsiisaan keenya kan Afaan Amaaraa nu barsiisu: "ka'aatii maqaa keessan, magaalaa irraa dhuftanii fi mana barumsaa irraa dhuftan himaddhaa" nuun jedhe. Heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa Bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argattu seeran akka murta'uu kaa'ee ture. Kan magaalaa kan taate E-Mail Snow Alert kana irraa ibsa dhimma labsii Sardama Cabbii fi seera lafa konkolaataa dhaabanii argachuu ni dandeessa. Kun Finfinnee qofaa osoo hin taane guutuu, Oromiyaa keessatti bifa wal-fakkataan itti fufe. Hojiin sirna bulchiinsa lafaa kaadaastaratti jijjiiruu magaalaa Adaamaatti yaaliif kan jalqabe yammuu ta'u, hojii jalqabbii kanaanis kan abbaa qabiyyee 42 sirna kaadaastarii keessa galeera. Maxxansa OPDO - Official irraa kan fudhatame Finfinneen dachee Oromooti. Xurree Keebilaa 14, 79 ykn KBEM-FM (88. Dabalataaniis hojii humnaa (labour) garaagaraa barbaachuuf gara magaalaatti godaanuun jireenya gadadoo fi hiyyuumaan guuttame jiraachuuf saaxilama. 3/1985'n kan hundaa'anii dha. 130/1999 kwt. Maaster plaaniin inni jalqabaa akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti bara 1976 hanga bara 1878tti waggaa lamaaf qoratamee bara 1994 raggaasifame. Ammas kan magaalaa kan taate ( MinneapolisMN. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. OROMO LIBERATION FRONT (Ibsa ABO)Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. Magaalaan kun Finfinneerra gara dhihaattii Kiilomeetira 125 fagaattee argaamti. Ethiopia - ESAT ማን ምን አለ ቆይታ ከሙሐዘ ጥበባት ዲ/ን ዳንኤል ክብረት ጋር ክፍል 2 - Oct 10,2019 - Duration: 42:39. Kanaafuu, EMMLMO aangoo fi gahee hojii labsii fi dambii ibasameen kennammeef bu'uura godhachuun magaalota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hunda keessatti sirna misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa ammayyaa'aa, milkaa'aa ta'een ragaa qindaa'aa teeknooloojiin deeggaramee, misooma Lafaa magaalaa pilaaniin hoogganuun, dabarsa. Bu’ura labsichaatin ummanni keenya lafa mana jireenyaa miti tan awwaalaa argachuu hin dandeenye. 20) urban land in the region. 147/2009 kan hundaa’e yoo ta’u, biiricha hundeessuun maaliif akka barbaachises seensa labsichaa keessatti ibsameera. 213/2011" jedhamee waamamuu ni danda'a. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Magaalota. TV Oromiyaa is a satellite television station from Adama, Ethiopia, providing News shows. Kutaa Tokko 'finnaalee Waliigalaa 1. "Lafa bowwaa" jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. "Harargee bahaa magaala Qarsaa lafa raaree tan qotee bulaan kumaa tamatti lakkaa wamu ganama horii irratti gadi bobaasu ani karameetriin hangana ja'ee hinbeekuu yooxiqaate lafa sana haxurasaatiin naanawuun miilaan daqiiqaa 40 olnamatti nifudhata garuu kan nama ajaa'ibu wanti OPDO ja'aniintun Abaa qabeenyaa tigree tokkof kananii inniis kuduraa irratti oomishee ganamaafi galgala makiinaa. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Note: Citations are based on reference standards. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal'atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte. Hunda caalaa immoo shiraa fi adeemsa Wayyaanee kana daran kan saaxilu "labsii maqaa Dantaa Naannoon Oromiyaa heeraan qabu murteessuuf tumame' jechaa gadi bu'anii "Jiraattota Oromoo jechuun Oromoota osoo Finfinneen hin ijaaramin duraa qabee warra lafa sana irra turanii fi ammas magaalaa sana keessa jiraatan jechuu dha' isa isaan. Lafa Oromoo naannoo Finfinnee akka lakkobsa Itiyoophiyaatti bara 1995 fudhatameef itti gaafatamaan Obbo Abbaay Tsehaayyee fi kaampaanii isaan keessaa harka qabani dha jedhan. Gama biraatin yoo ibsamu labsichi lafa naannoo bulchiinsa magaalaatti master pilaanidhan daangeffamerratti raawwatinsa hinqabu jechuudha. Akkuma beekamu magaalonni Oromiyaa hedduun teessoo waraana Nafxanyaa ta’uudhaan bu’uerraffaman. "Kaleessa magaalaa Awwadaayitti namichi ajjechaa raawwate to’annoo jala oole" jedha,madii oduu motumaa nanoo oromiyaa. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Onkololeessa 24/2012 (TOI) Sirna federaalizimii sab-daneessa dhugaa wal qixxummaa, bilisummaa fi obbolummaan ummattootaa keessatti mirkanaa'e lafa qabsiisuuf ni hojjena jedhe Gaaddisni Hooggansa Oromoo. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kan isin hooggantan lafa magaalaa keessaa geggeeffamaa jira; Oromoofi Oromummaafis balaa guddaadha. • Iddoon Amantaa Dirree Sheek Huseen godina Baalee, Aanaa Gololcha, ganda Dirree keessatti finfinnee irra fageenya 657Km, Magaalaa Roobe irra 180km fagachuun lafa hektaara 3(sadii) irratti hambaa argamudha. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen bitamtoota OPDO fayadamuun magaalaa Finfinnee fi magaaloota naannoo Finfinnee jiran,lafa Oromiyaa fi seenaa, aadaa, eenyummaa Oromoo ba'laa irra buqisaa jiru. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Ummata Oromoo kan eega biyya seenan dammaqsaa turaniis maquma Adda Bilisummaa Oromootiin ture. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. Gurandhala 26,2014 Naqamte Saboontootni baratootni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa Onotaa Wallagga Bahaa manneen barnoota akka: M/B Haroo Limmuu sadarkaa 2ffaa, M/B Leeqaa Dullachaa sadarkaa 2ffaa. Ejensi misooma fi manajiimanti lafa magaalaa Oromiyaa May 3, 2017 · Invastiimantiin hojjii qabeenya, teekinolojii fi beekumsa qaban irratii basanii akkasumas galtee itti fayadaman garra biratii jijjiruu malee biyyee hamarani gurguru miti. garri ali dheeraa /tullun ali-dheeraa dheerina kiloomeetira 80 yoo dheeraatuu lafa ganda 2 ta,u uwwisee argama. Teessoon Waajjirra muummee Ejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa Oromiyaa magaalaa Adaamaa yoo ta'u, bara 2008 kanatti Ejensichi aangoo dambiin kennameef irratti hundaa'uun caasaa isaa sadarkaa Oromiyaatti qofa rarra'ee ture gara hawaasaatti gadi buusuuf dameewwan jaha godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gurmeessuun humna namaa guutuu. labsii qaamolee raawwachiiftuu oromiyaa hundeessuf ba’e 144/2001 fi. Dabalataaniis hojii humnaa (labour) garaagaraa barbaachuuf gara magaalaatti godaanuun jireenya gadadoo fi hiyyuumaan guuttame jiraachuuf saaxilama. Akkuma uummatni Oromoo beeku baroota darban keessa kaayyoo lafa babal’ifachuufi uummata biro koloneeffachuuf akkasumas amala kadhattummaa isaniin. Akka hubatamuuf, yeroo Obbo Elemoo Qilxuu humna hamma tokko fudhatee Oromiyaa dirree bahaa seenu, Addi Bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keeysatti bara 1973 keeysa qaata lafa jala dhooksaan ykn icctiin ijaaramee ture. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Magaalaan Amboo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Dhihaa kessatti argamti. fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Gaaraa alii dheeraa koottaa dawwaadhaa. Kanaafuu Obbo Lammaafaan yoo dhuguma hidda rakkoo hoji-dhabdummaa dargaggoo Oromoo hir’isuudhaaf fedhii qabaatan, tarkaanfiin dura fudhachuu qaban qabeenya Oromiyaa keessa jiru harka mootummaa naannootti. 46/1994 Keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. 94/1997 fi 108/1998. Seerota sadarkaa naannootti tumaman keessaa Heera mootummaa Naannoo Oromiyaa, Labsii Lafa baadiyaa 130/99, dambii labsii liizii raawwachisuuf bahe lakk. Badiisa humnaan Oromiyaa keessaa ari'amuu. Labsii kana boodas miseensota amanamoo wayyaanee kan tahan Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee, Baalee, Arsii, Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessaa murna amanamaa TPLF taheen hojii irraa ari'amaniiru. A leaked legislative document: TPLF's baby candy for Oromia: Is it the question of Freedom or Question of Addis Ababa May 3, 2017. Wixinee Labsii Magaalaa Finfinnee Wayyaaneen Qopheeffatte Wal-geenyee Haa Didnu! Tulluu Caalii irraa Diraamaa Wayyaneen maqaa “Labsii Naannoon Oromiyaa Dantaa Heeraan Finfinnee /Addis Ababa/irraa qabu Murteessuuf bahe jedhamee waamamuu danda’ajedhee qopheeffate keessi isaa yeroo ilaalamu maqaa isaa wajjin iyyuu wal hin fakkaatu. TV Oromiyaa is a satellite television station from Adama, Ethiopia, providing News shows. Oromiyaa Lakk. Akkaataa Labsii Federaalaa Haala Lafti Magaalaa Liiziin Itti Qabamuuf Bahe lakk. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kan isin hooggantan lafa magaalaa keessaa geggeeffamaa jira; Oromoofi Oromummaafis balaa guddaadha. Akka Labsii kanaatti Magaalonni Oromiyaa akka walitti makaman fi Maqaan isaanis akka jijjiramuu danda’u tumamee jira. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal'ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Kantiiboota magaalaa warra lafa hin kenninu jedhanirrattis akka tarkaanfiin hatattamaa fudhatamu Muktaarii fi ergamtoota isa waliin turaniif gaafii dhiheessaniiru. Diddaan bifa haarawaan labsii muddamsaa wayyaaneen baafateen as eegalame kun Kaaba Oromiyaa godina Kamisees dhaqqabee jira. Gurandhala 26,2014 Naqamte Saboontootni baratootni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa Onotaa Wallagga Bahaa manneen barnoota akka: M/B Haroo Limmuu sadarkaa 2ffaa, M/B Leeqaa Dullachaa sadarkaa 2ffaa. labsii dhaggeeffadha. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa'e ifoome. Sababni dhugaa garuu lafa Oromiyaa akka fedhanitti gurguratanii galii ofii guddifachuuf Mootummaa Naannoo Oromiyaa laafiisuuf yaadameeti. Sababoota muraasa: **Keewwata 2 (5): Dhalattoota sabaan Oromoo jechuun Oromoota magaalattii keessaafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee jedheetu hiike. 147/2009 kan hundaa'e yoo ta'u, biiricha hundeessuun maaliif akka barbaachises seensa labsichaa keessatti ibsameera. Seerota sadarkaa naannootti tumaman keessaa Heera mootummaa Naannoo Oromiyaa, Labsii Lafa baadiyaa 130/99, dambii labsii liizii raawwachisuuf bahe lakk. Lafa Galmaa Abba Gadaa diiganitti galma mootummaa, bakka galma Qaalluu diiganitti immo mana sagadaa/ Bataskanaa ykn Orthodox dhaabbatan. Wixineen Labsii Keeyyata 49(5) hiikuuf qophaaye dantaa Oromiyaan Finfinnee irrraa qabdu kan dhabamsiisu malee kan eegsisu miti. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. 12 caalun hojjetamaa jiru. Finfinneen Lafa Oromoo ti! ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT (Ibsa ABO) Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. Akkuma xalayarra barreffameti iccitiin labsii misooma lafa magaalaa caffeen baase magaalota oromiyaa wolitti makuu odoon taane, magaalaa finfinnee fi magaalaalee oromiyaa kan finfinnee marsanii jiran wolitti makuufi magaalota ollaa naannolee biraatiin wol daangessan wolitti makuu fakkaata. gov) dhaqii laali. Dhimmi master plaanii magaalaa Finfinnee otuu irratti mari’atamiinii fi furmaata tokko hin argatiin dhimma magaalaalee Oromiyaa fiduun, magaalaalee naannoo Oromiyaatti cehanii labsii kana baasuun, isa karaa master pilaanichaa gochuun isaan danqee ture, harka biraatiin magaalaalee naannoo Finfinnee jiran, Finfinneetti dabaluuf yokaan. Badiisa humnaan Oromiyaa keessaa ari’amuu. Akkuma labsii lakk. Oromo students cannot sit for the exam they never took classes and studied for! — OromiaTimes. Daandii aspaaltii Finfinnee hanga Roobeetti 430km kan qabu yemmu ta'u Roobee hanga Dirreetti immo daandii cirracha 180km kan qabudha. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. 12 caalun hojjetamaa jiru. Xurree Keebilaa 14, 79 ykn KBEM-FM (88. Heera mootummaa biyyattii keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa argachuu qabdu ilaalchisee bal’inni isaa heeran akka murtaa’u ni kaa’a. 18) “Lafa Magaalaa” jechuun lafa daangaa bulchiinsa magaalaa keessatti argamu jechu dha. Boodarras mootummaan cehuumsaa hafee gara sirna heeraatti erga jijjiiramee booda heerota mootummaa Federaalaa bara 1987 bahee fi kan Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin irra deebiin hundaa'aniiru. Dabalataaniis hojii humnaa (labour) garaagaraa barbaachuuf gara magaalaatti godaanuun jireenya gadadoo fi hiyyuumaan guuttame jiraachuuf saaxilama. Ol ka’iinsi lafaa naannoo Amboo meetira 2101 yeroo ta’u laatiitiyuudii fi loongitiyuudiin ishii 8059’N 37051’E ta’a. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. Moot ummaan Itiyoophiyaa fi Addi Bilisummaa Oromoo har'a Asmaraatti waliigaltee araaraa walii mallatteessan. OMN:Oduu Onko. Mormiin lagannaa gabaa fi tajaajila geejjibaa kun magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bifa walfakkaataan gaggeeffamaa jira. Kan Oromiyaa yoo lallee Ijooollee idilee keessaa % 91. Kanaafuu Obbo Lammaafaan yoo dhuguma hidda rakkoo hoji-dhabdummaa dargaggoo Oromoo hir'isuudhaaf fedhii qabaatan, tarkaanfiin dura fudhachuu qaban qabeenya Oromiyaa keessa jiru harka mootummaa naannootti. Sagantaalee imaammata misoomaa fi manaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojii irra oolchuudhaaf haala qindaa’een hogganuun barbaachiisaa ta’ee waan argameef;. Akkuma beekamu magaalonni Oromiyaa hedduun teessoo waraana Nafxanyaa ta’uudhaan bu’uerraffaman. Kanaafuu, akkaataa labsii liizii lafa magaalaa Lakk. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen bitamtoota OPDO fayadamuun magaalaa Finfinnee fi magaaloota naannoo Finfinnee jiran,lafa Oromiyaa fi seenaa, aadaa, eenyummaa Oromoo ba'laa irra buqisaa jiru. Oromiyaa Lakk. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa'ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay'ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa'eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. Naannoo guddicha Itiyoopiyaa - Oromiyaa guutuu keessatti Sadaasa bara 2015 eegalee akkasumas naanoo Amaaraatti Adoleessa bara 2016 eegale hirironni gurguddoofi hin eegamne godhamaniiru. Obbo Jawwar akka jedhanitti labsii kana irratti kewwata 9. Gaaddisni Hooggansa Oromoo kaleessa Onkololeessaa 23/2012 marii geggeessee milkiidhaan xumurachuu ibse. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. 721/2004tiin jijjirraa maqaa waan raawwanuuf qaamni mormu yoo jiraate, guyyaa beeksifni kun bahee jalqabee guyyaa 20keessatti yoo hin dhiyaatiin waliigaltee dhiyaate fudhannee kan mirkanneesinuuf tauu ni beeksifna. Hiika Akkataan seensa jeechootaa hiika biraa kan kenisiisuuf yoo ta'ee malee labsii kana kessatti:- 1) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa Taayitaa Bulchiinsa Lafa Baadiyyaa fi Qabeenya. Ambo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti aanaa Amboo keessatti argamtu. Badiisa humnaan Oromiyaa keessaa ari'amuu Imaammati qacceefixii dilormaa Oromoo humnaan lafa akaakilee saanii irraa kaasuu qaama yaa'a fixiisa kan qaama, diingadee, fi aadaan Oromiyaa keessaa namoota magaalaa fi baadiyyaa kukumoota hundee buqqisuudabalata. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Ummatni poolisaa fi agaazii wayyaaneen bobbaase gootummaan dura dhaabbatee of irraa dhoorkeera; dhoorkaas jira. Ummata Oromoo kan eega biyya seenan dammaqsaa turaniis maquma Adda Bilisummaa Oromootiin ture. pdf: 3/1987. Abdii Boruutiin* Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅምን አስመልክቶ የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ“ jedhu tokkos dhiyaatee jira. "Labsii" jechuun labsii Bulchinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Seenaa Gabaabaa Hundeeffama Komishinii Poolisii Oromiyaa. Finfinnee, Onkololeessa 20,2011(FBC)-Qa amni maqaa waraanaa ABO tiin hidhatee godiinota Lixa Oromiyaa keessatti ummata dararaaf saaxilaa jiru saffisaan harka isaa gabaabsuu qaba jedhan Preezdaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. qajeelfama gurmaainsa waldaa hojii gamtaa ijaarsa mana jireenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa kkoofsa 11/2007 ,labsii waldaa hojii gamtaa lakkoofsa 147/91,dambii ittiin bulmaataa kana fi dambii keessaa murtiiwwaan waldichaa fi qajeelfamoota biraa kana irratti hundaa`anii kabajuu fi hojii irra oolchuu, [obn 22 01 2011] warshaan biqilaa federeeshinii waldaa hojii gamtaa qonnaan. Haaluma kanaan Magaalaa Burraayyutti Investaroota 769 galmeeffamanii jiran keessaa 458 hojii keessa jiru. Wixineen Qaamolee Raawwachiiftuu Fi Seektara Mootummaa Oromiyaa Ifoome [OBN 15 12 2010, Adaamaa]:- Qaamolee raawwachiiftuu fi seektara mootummaa naannoo Oromiyaa labsii haradhaan hundeessuf wixineen qopha'e Biiroo Pablikii Sarvisii fi Misooma Humna Namaa Oromiyaatin ifoome. 1 Magaalonni walitti makaman kun kanneen Oromiyaa qofa moo kan Oromiyaa fi kan naannolee ollaatis walitti makamuu ogga jennee ilaallu,keewwatni kun sirriitti karoora Maaster pilaanii Finfinnee hojiirra oolchuuf kan ergaa mataa isaatii qabudha. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa Bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argattu seeran akka murta'uu kaa'ee ture. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. "Buufata oduu irraa gara daandii hojiitti (Action) haa jijjiirru" "Afaan ati haasoftu kun Afaan Simbiraatii ("yewewof Quanqa new inde?") naan jedhan buddeenaf laga gama ce'een". Ergamtichi Muktaaris qaanii fi sodaa tokko malee akka qonnaan bulaa Oromoo buqqisee abbootii qabeenyaa jalee fi waayiloota wayyaanee tahan kanaaf kennu waadaa galeera. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. Lafa qonnaa isaa dhabe taanaan oomisha oomishuu hin danda`u. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. Kantiiboota magaalaa warra lafa hin kenninu jedhanirrattis akka tarkaanfiin hatattamaa fudhatamu Muktaarii fi ergamtoota isa waliin turaniif gaafii dhiheessaniiru. Bu'ura labsichaatin ummanni keenya lafa mana jireenyaa miti tan awwaalaa argachuu hin dandeenye. Mata Duree Gabaabaa. Akkuma uummatni Oromoo beeku baroota darban keessa kaayyoo lafa babal'ifachuufi uummata biro koloneeffachuuf akkasumas amala kadhattummaa isaniin. 99/1997 Labsii Kaffaltii Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaafi Gibira Galii Hojiiþonnaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebi'uun Fooyyessuuf Bahe. Oolmaa Nageenya Oromiyaa Guyyaa Har’aa (BDhKMNO Onkoloolessa 14/2012) Naannoo keenya keessatti guyyoota darban hiriirrri geggeeffamee ture iddowwan tokko tokkotti qaamolee kaayyoo siyaasaa isaanii galmaan ga’uuf socho’aniin butamee gara walitti bu’insa amantaatti naan’ee rakkoo nageenyaa uumamuun isaa ni beekama. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. 46/2001 (Fooyya'iinsa Labsii Lak. 151 /2005 Dambii Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafa Baadiyaa Naannoo Oromiyaa Labsii bulchiinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa lakk. Haaluma Kanaan mootummaan abbaa irree wayyaanee maqaa Master Pilaanii Finffinnee jedhuun Uummata Oromoo nannawa Finffinnee qubatu (Magaalaa Ambboo irraa Haga magaalaa Adaamatti) lafa Hectaara Milliyoona tokko ol ta'u irra qubatu lafa isaa irraa humnnaan buqqisee, aadaa, afaanii fi seenaa Saba Oromoo balleesee ummata biroo kan aadaa, seenaa fi. 1ffaa 4 (Nifaas silki Laaftoo, Eekkaa, Kolfeefi Gullallee) bara barnootaa 2010 akka saaqamuu danda'amutti baajeta waliigalaa Qr. Oduu Simbirtuu ===== [OBN 01 12 2010] Mootummaa fi jilli ABO Eertiraa jiru waliigalan. “Lafa bowwaa” jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. Murtiin manni maree bakka bu'oota uummataa Jimaata darbe bifa wal falmisiisaa ta'een Labsii yeroo muddamaa hojiirra oolchuuf murteessan guutummaa Oromiyaa keessatti mormii cimaa uumeera. Oromo students cannot sit for the exam they never took classes and studied for! — OromiaTimes. fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Magaalota. Labsii kana boodas miseensota amanamoo wayyaanee kan tahan Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee, Baalee, Arsii, Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessaa murna amanamaa TPLF taheen hojii irraa ari'amaniiru. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta'e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. Juneidi Sado - pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa - Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa - Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee "Kuwee" Martha Kumsa - acclaimed journalist and imprisoned professor. Wixinee labsii "dantaa addaa" jedhamee bocame kana suphuun hin danda'amu. Dabalataaniis hojii humnaa (labour) garaagaraa barbaachuuf gara magaalaatti godaanuun jireenya gadadoo fi hiyyuumaan guuttame jiraachuuf saaxilama. Sababa kanaan kan ka`e galii argachuuf jecha invastimantii lafa qonnaa isaa irratti hundeffameen waardiyyaa ta`uuf dirqama. Seenaa Gabaabaa Hundeeffama Komishinii Poolisii Oromiyaa. Akka hubatamuuf, yeroo Obbo Elemoo Qilxuu humna hamma tokko fudhatee Oromiyaa dirree bahaa seenu, Addi Bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keeysatti bara 1973 keeysa qaata lafa jala dhooksaan ykn icctiin ijaaramee ture. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. Lafti Oromoo kan Oromooti malee kan saba kamiiyyuu miti. Bilbila: +251115154636. Goototni dargaggootni Qeerroo barattootni ilmaan Oromoo dhugaan qabsoo finiinsan sochii Warraaqsaa FDG guyyoota shanii oliif Wallee Warraaqsaan eegalan jabeessuun guyyaa har'aa stadium guddaa Magaalaa Jimmaa keessatti argamu keessatti bakka Waldorgommiin Ispoortii Oromiyaa inni dhumaa /xummuraa gaggeeffamaa jirutti walitti dhufuun FDG dhoosan, Dirreen Ispoortii gara dirree FDG fi falmii. pdf: 3/1987. Manneen Murtii Oromiyaa, yeroo mootummaa cehuumsaa jechuunis bara 1985 keessa Labsii Lakk. gov) dhaqii laali. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa,Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii,Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoodha. 147/2009 kan hundaa'e yoo ta'u, biiricha hundeessuun maaliif akka barbaachises seensa labsichaa keessatti ibsameera. Heera mootummaa biyyattii keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa argachuu qabdu ilaalchisee bal'inni isaa heeran akka murtaa'u ni kaa'a. Finfinneen Lafa Oromoo ti! ADDA BILISUMMAA OROMOO. Gama biraatin yoo ibsamu labsichi lafa naannoo bulchiinsa magaalaatti master pilaanidhan daangeffamerratti raawwatinsa hinqabu jechuudha. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. 163/2003 keessaa sirna daandiiwwan naannichaa ittiin ijaaramu, kunuunfamu, suphamuu fi sadarkaan isaa itti fooyya’u ilaalchisee aangoo fi ga-hee hojii Abbaa Taayitaa Daan-diiwwan naannichaa fooyyessuun. Xurree Keebilaa 14, 79 ykn KBEM-FM (88. Seerota sadarkaa naannootti tumaman keessaa Heera mootummaa Naannoo Oromiyaa, Labsii Lafa baadiyaa 130/99, dambii labsii liizii raawwachisuuf bahe lakk. “Lafaa fi Qabeenya Lafaan Walqa-bate” jechuun lafa magaalaa fi qabeenya hin sochoone lafa sana irratti argamu jechu dha. Maaster plaaniin inni jalqabaa akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti bara 1976 hanga bara 1878tti waggaa lamaaf qoratamee bara 1994 raggaasifame. 163/2003 keessaa sirna daandiiwwan naannichaa ittiin ijaaramu, kunuunfamu, suphamuu fi sadarkaan isaa itti fooyya'u ilaalchisee aangoo fi ga-hee hojii Abbaa Taayitaa Daan-diiwwan naannichaa fooyyessuun. Qaamni maqaa waraanaa ABO tiin hidhatee godiinota Lixa Oromiyaa keessatti ummata dararaa jiru harka sassaabachuu qaba-Pr. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. 163/2003 keewwata 65 (2)tiin Dambii kanatti aanu bahee jira. Sababoota muraasa: **Keewwata 2 (5): Dhalattoota sabaan Oromoo jechuun Oromoota magaalattii keessaafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee jedheetu hiike. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal'atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte. Qorannoowwan qaama mootummaa fi mitimootummaatin gagg. YAA'II SEENA QABEESSA Yaa'iin Abbootii Seeraa sadarkaa Naannoo fi sadarkaa Godinaatti yoo xiqqaate waggaatti si'a tokko gaggeeffamuu akka qabu Labsii Gurmaa'ina, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Oromiyaa Irra Deebiidhaan Murteessuuf Bahe Labsii Lak. Maxxansa OPDO - Official irraa kan fudhatame Finfinneen dachee Oromooti. 130/1999 kwt. Akkuma beekamu magaalonni Oromiyaa hedduun teessoo waraana Nafxanyaa ta’uudhaan bu’uerraffaman. garri ali dheeraa /tullun ali-dheeraa dheerina kiloomeetira 80 yoo dheeraatuu lafa ganda 2 ta,u uwwisee argama. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Shawaan Kaabaa godinaalee Oromiyaa keessa tokko yoo ta'u kan itti argamus Oromiyaa gara kaabaatti. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. 11/2007Biiroo Industrii fi Misooma magaalaa. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Filannoo ABO ittiin dadhabsiisan lafa kahataa adeemuun, rakkoo siyyaasaa fura utuu hintaane ittuu hammeessa. Jaarraa digdamii tokkoffaan duraatti, magaalaan guddittii Oromiyaa Finfinnee turte, kunis maqaa biraa Addis Ababaa jedhamunis beekamti. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. Kanaafuu yoo dhuguma akka jettan gorsa namaa dhagahuu qabdu yoo ta’e, dogoggora labsii fooyya’e kanaa sirreessuuf aangoo qabaattan, labsiin kun mirgaafi dantaa Oromoofi Oromiyaa dabarsee waan laatuuf akka. Guutuu Oromiyaa waliin ijaarudhaan walabummaa biyya keenyaa fii kan saba keenyatif yeroo hunda tokko taanee haa hojjannu. Finfinnee, Onkololeessa 20,2011(FBC)-Qa amni maqaa waraanaa ABO tiin hidhatee godiinota Lixa Oromiyaa keessatti ummata dararaaf saaxilaa jiru saffisaan harka isaa gabaabsuu qaba jedhan Preezdaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Labsii Magaalota Oromiyaa hin fudhannu jedhee falmachaa jiru uummata Sivilii irratti waraana labsee uummata Oromoo irratti tarkaanfiin waraanaa fudhatamee namootni hedduun du’anii, hedduun madaa’uun hedduun immoo ukkanfamanii lafa buuteen isaanii kan dhabame ta’uun ifadha. Lafa qonnaa isaa dhabe taanaan oomisha oomishuu hin danda`u. Kanaafuu, EMMLMO aangoo fi gahee hojii labsii fi dambii ibasameen kennammeef bu’uura godhachuun magaalota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hunda keessatti sirna misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa ammayyaa’aa, milkaa’aa ta’een ragaa qindaa’aa teeknooloojiin deeggaramee, misooma Lafaa magaalaa pilaaniin hoogganuun, dabarsa. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. WMM/Lafaa Bul/M/Adoolaa Woyyuu. 3) Magaalota kana dhuunfannaa Oromiyaa jalaa baasuun gahee Oromoon aadaafi sochii diinagdee magaalotaa keessaa qabaachuu malu hoongessuu waan ta'eef fashaluu qaba. Waggoota 26 darbaan faayedaan addaa naannoo Oromiyaa irra argattu kun seeraan osoo adda hin bahiin tureera. 147/2009 kan hundaa'e yoo ta'u, biiricha hundeessuun maaliif akka barbaachises seensa labsichaa keessatti ibsameera. July 2, 2016 Namni guyyaa kaleessaa magaalaa Awwadaayitti ajjechaa raawwate to'annoo jala oole. Dabalataaniis hojii humnaa (labour) garaagaraa barbaachuuf gara magaalaatti godaanuun jireenya gadadoo fi hiyyuumaan guuttame jiraachuuf saaxilama. Kanaafuu, EMMLMO aangoo fi gahee hojii labsii fi dambii ibasameen kennammeef bu’uura godhachuun magaalota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hunda keessatti sirna misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa ammayyaa’aa, milkaa’aa ta’een ragaa qindaa’aa teeknooloojiin deeggaramee, misooma Lafaa magaalaa pilaaniin hoogganuun, dabarsa. 1 Magaalonni walitti makaman kun kanneen Oromiyaa qofa moo kan Oromiyaa fi kan naannolee ollaatis walitti makamuu ogga jennee ilaallu,keewwatni kun sirriitti karoora Maaster pilaanii Finfinnee hojiirra oolchuuf kan ergaa mataa isaatii qabudha. Lafa qonnaa isaa dhabe taanaan oomisha oomishuu hin danda`u. Yeroo Labsii Muddamaaa kana keessa Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti namoonni akka hidhamaniifi lubbuun darbaa akka jirullee dhaga'amaa jira. 4 jalatti ifatti taa’een raawwatinsi labsii kanaa lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa keessatti argamu hundarrattiidha. Obbo Darrasaa Tashoomee mana jireenyaa Lakk. Goototni dargaggootni Qeerroo barattootni ilmaan Oromoo dhugaan qabsoo finiinsan sochii Warraaqsaa FDG guyyoota shanii oliif Wallee Warraaqsaan eegalan jabeessuun guyyaa har'aa stadium guddaa Magaalaa Jimmaa keessatti argamu keessatti bakka Waldorgommiin Ispoortii Oromiyaa inni dhumaa /xummuraa gaggeeffamaa jirutti walitti dhufuun FDG dhoosan, Dirreen Ispoortii gara dirree FDG fi falmii. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Lafa Magaalaa Liiziin Bulchuu Lafa Magaalaa Liiziin Kennamuu fi Pilaanii Magaalaa. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Mata Duree Gabaabaa. Dhaabbanni Raadiyoo fi Televizyinaa Oromiyaa Istudiyoo ammaayyaa Magaalaa Adaamaatti ijaarsisuun teeknooloojii addunyaa amma irratti jirtutti fayyadamuun odeeffannoo tamsaasu itti fufe. 2 qofatu daqiiqaa tokko keessatti jechoota 60 dubbisuu dandaya jechuudha. Kanaafuu, akkaataa labsii liizii lafa magaalaa Lakk. July 2, 2016 Namni guyyaa kaleessaa magaalaa Awwadaayitti ajjechaa raawwate to'annoo jala oole. Wayyaaneen mormii lafa raasu waggaa tokkoo san irraa dandamattee tuffii isii itti fufuu kan dandeesse hanqina keenyaan malee jabina mataa ishiin miti. Gaaddisni Hooggansa Oromoo kaleessa Onkololeessaa 23/2012 marii geggeessee milkiidhaan xumurachuu ibse. Bilbila: +251115154636. OROMO LIBERATION FRONT (Ibsa ABO)Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. Oromiyaa badhaatuu. Qaamni maqaa waraanaa ABO tiin hidhatee godiinota Lixa Oromiyaa keessatti ummata dararaa jiru harka sassaabachuu qaba-Pr. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa'e ifoome. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Lafa Galmaa Abba Gadaa diiganitti galma mootummaa, bakka galma Qaalluu diiganitti immo mana sagadaa/ Bataskanaa ykn Orthodox dhaabbatan. Nageenya waaraa mirkaneessuurratti qaamolee hawaasaa sadarkaa sadarkaan jiranii fi qaamolee nageenyaa wajjiin qindoominaan hojjetaa jiraachuu Itti gaafatamaan Waajjira. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Qaamol-ee Raawwachiiftuu Mootum-maa Naannoo Oromiyaa Lak. Lafaa fi dachee Oromiyaa akka qabeenya Xoophiyaa maraa godhanii ilaaluun yakka. As part of Oromia Radio and Television Organization (ORTO), TV Oromiyaa is See more a government-owned and operated television station producing and airing newscasts and sports. Kanaafuu, buuura labsii liizii lafa magaalaa Lakk. Seerri dantaa Oromiyaan magaala Finfinnee irraa qabdu, heera biyyattiin akeekame, akka bayuuf gaafii fi dhiibbaan godhamus, wixineen seeraa kuni woggaa 20 booda yeroo jalqabaaf kan dhugoome. Qorannoowwan qaama mootummaa fi mitimootummaatin gagg. Qonnaan bultootni Oromoo miliyoonotaan. • Iddoon Amantaa Dirree Sheek Huseen godina Baalee, Aanaa Gololcha, ganda Dirree keessatti finfinnee irra fageenya 657Km, Magaalaa Roobe irra 180km fagachuun lafa hektaara 3(sadii) irratti hambaa argamudha. Mata Duree Gabaabaa. Wixinee labsii "dantaa addaa" jedhamee bocame kana suphuun hin danda'amu. Note: Citations are based on reference standards. Magaalaa Maqaleetti hiriirri mormii taasifamuuf. Sagantaalee imaammata misoomaa fi manaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojii irra oolchuudhaaf haala qindaa'een hogganuun barbaachiisaa ta'ee waan argameef;. Labsii Magaalota Oromiyaa hin fudhannu jedhee falmachaa jiru uummata Sivilii irratti waraana labsee uummata Oromoo irratti tarkaanfiin waraanaa fudhatamee namootni hedduun du’anii, hedduun madaa’uun hedduun immoo ukkanfamanii lafa buuteen isaanii kan dhabame ta’uun ifadha. Egaa kana booda, Minilik Inxooxxoo dha gad bu'e magaalaa isaa Finfinne irratti ijaarachuu kan danda'e. Kan magaalaa kan taate E-Mail Snow Alert kana irraa ibsa dhimma labsii Sardama Cabbii fi seera lafa konkolaataa dhaabanii argachuu ni dandeessa. jafer ali: finfinneen handhura oromiyaa taatullee addiis ababa ammoo godaannisa gabrummaati Qabeenya uumaa hunda keeysaa bu'urri guddaanii fii fiinxeen lafa hoggaa tahu oromooniis qabeenya uumaan badhaafame keeysaa guddichi lafuma isaati. 721/2004tiin jijjirraa maqaa waan raawwanuuf qaamni mormu yoo jiraate, guyyaa beeksifni kun bahee jalqabee guyyaa 20keessatti yoo hin dhiyaatiin waliigaltee dhiyaate fudhannee kan mirkanneesinuuf tauu ni beeksifna. Naannoon kun walumatti lafa-Oromoo jedhamee yoo beekkamu lafa walakeessaa fi kibba Itoophiyaa qabata, kunis yeroo amma lafa sabni Oromoo hin taane irra jiraatu of keessatti qabata. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Wayyaaneen dhimma kana sababeeffachuudhaan har'a irraa kaasee wal gayii waan itti fufuuf manni barumsaa hin jiru gidduu kana jechuudhaan labsii sodaa qabduun dabarfachaa jirti. Qaamni maqaa waraanaa ABO tiin hidhatee godiinota Lixa Oromiyaa keessatti ummata dararaa jiru harka sassaabachuu qaba-Pr. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. 1 5) "Horsiisee bulaa" jechuun nama dhuunfaa daldalaaf osoo hin ta'iin jireeenya isaatiif hojii. pdf: 142/2000. Daandii aspaaltii Finfinnee hanga Roobeetti 430km kan qabu yemmu ta’u Roobee hanga Dirreetti immo daandii cirracha 180km kan qabudha. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. OMN:Oduu Onko. Dabalataaniis hojii humnaa (labour) garaagaraa barbaachuuf gara magaalaatti godaanuun jireenya gadadoo fi hiyyuumaan guuttame jiraachuuf saaxilama. Finfinneen Lafa Oromoo ti! ADDA BILISUMMAA OROMOO. 216/2011 jedhamee kan ragga'e yoo ta'u wixineen labsii Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa irra deebiidhaan hundeessuuf. Bu'ura labsichaatin ummanni keenya lafa mana jireenyaa miti tan awwaalaa argachuu hin dandeenye. July 2, 2016 Namni guyyaa kaleessaa magaalaa Awwadaayitti ajjechaa raawwate to'annoo jala oole. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Akkuma beekamu magaalonni Oromiyaa hedduun teessoo waraana Nafxanyaa ta’uudhaan bu’uerraffaman. Magaalaa Finfinnee Kutaa Magaalaa Qiirqoos, Mooraa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Keessa. Nuti akkuma Shaggar dhufnee kutaa itti-ramadamne seenneen (kutaa 11-ffaa) barsiisaan keenya kan Afaan Amaaraa nu barsiisu: “ka’aatii maqaa keessan, magaalaa irraa dhuftanii fi mana barumsaa irraa dhuftan himaddhaa” nuun jedhe. Akkuma xalayarra barreffameti iccitiin labsii misooma lafa magaalaa caffeen baase magaalota oromiyaa wolitti makuu odoon taane, magaalaa finfinnee fi magaalaalee oromiyaa kan finfinnee marsanii jiran wolitti makuufi magaalota ollaa naannolee biraatiin wol daangessan wolitti makuu fakkaata. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985.